กองวิทยาการ ศูนย์การทหารม้า
ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
โทร.ทบ. ๖๔๒๓๒